Zgodovina

Boja Pahor, Doroteja Dobrinja, Mira Peroša

Obrazložitev logotipa
Do leta 2001 DMSBZT Koper ni imelo svojega logotipa, s katerim bi se predstavljalo in je uporabljalo logotip Zbornice – Zveze. Leta 2001 so se člani tedanjega IO odločili, da razpišejo natečaj za izdelavo logotipa, ki bo predstavljal naše društvo, naše kraje in to, kar nam je najbližje. Vodilo pri oblikovanju so bile barve sonca, neba in morja – istočasno so to barve naših delovnih oblek. Osnova simbola je krog, v katerem je logotip. Za delovanje društva se uporablja okrogel pečat, na katerem je napis ''Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper'', tudi v italijanskem jeziku, saj se nahajamo na dvojezičnem območju. V sredini pečata je simbol sonca v objemu rok. Logotip predstavlja določene značilnosti: topel objem – skrb in zaščita, ki jo nudijo medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki vsem potrebnim, zdravim in bolnim, v vseh starostnih obdobjih življenja; sonce – ki ga društvo prinaša svojim varovancem, da jim je lažje preživeti dan. Sonce prinaša energijo; modra barva – predstavlja slovensko morje; rumena barva – je barva sonca, barva toplote Obalno-kraške pokrajine in barva jeseni, ko je pogled na Kras najlepši.

Uvod
V SDMSBZT Koper se povezujemo medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki Obalno-kraške regije: Koper, Izola, Piran, Sežana in Ilirska Bistrica.

Nastanek in preimenovanja SDMSBZT Koper
Iz zapiskov, shranjenih v arhivu, je razvidno, da so se medicinske sestre na Obalno-kraškem področju povezovale na državnem nivoju že leta 1954. Delovale so v okviru Društva diplomiranih medicinskih sester Slovenije, in sicer kot pododbor (podružnica) Koper.

Sklepa o tem, kdaj se je koprsko društvo vključilo v DMSS, v arhivskem gradivu ni. V arhivu je zapisnik seje UO DMSS z dne 7. aprila 1955, kjer je navedeno, da se vse podružnice društev pozove k aktivnemu sodelovanju v DMSS.
8. junija 1963 (Zapisnik, 1963) je bilo na Debelem rtiču na občnem zboru ustanovljeno DMS Koper. Takoj po ustanovitvenem občnem zboru in še pred uradno registracijo je DMS – podružnica Koper z dopisom (Dopis, 1963) obvestilo novoustanovljeno ZDMSS, da so ustanovili samostojno društvo in podali vlogo za izstavitev uradnega potrdila s strani krovne organizacije, da jih prizna kot pridruženega člana ZDMSS, ker je le tako lahko podalo vlogo za registracijo društva. 3. 8. 1963 (Dopis, 1963 a) je Anja Grizold s podporo ostalih članic, vložila zahtevek za registracijo DMS Koper kot samostojnega društva. Okrajna občina Koper, Tajništvo za notranje zadeve, je izdala odločbo št. 21-03/01-DRU-334 z dne 7. septembra 1963 (Odločba, 1963) na podlagi katere se dovoli ustanovitev DMSS – Podružnica Koper s sedežem v Kopru in delovanjem na področju občin Koper, Izola, Piran, Postojna, Ilirska Bistrica in Sežana. Anja Grizold, predsednica DMS Koper, je bila članica UO in nadzornega odbora ZDMSS.

Vse do leta 1985 so se, vezano na odločbo v DMS Koper, vključevale medicinske sestre iz Postojne. Februarja 1985. leta so iz društva izstopile medicinske sestre Doma upokojencev Postojna, kasneje pa še iz vseh postojnskih delovnih enot. Pridružile so se ljubljanskemu društvu zaradi bližine Ljubljane. Leta 2009 so se nekatere medicinske sestre iz ZD Postojna ponovno včlanile v koprsko društvo, čeprav Postojna ni več vključena v obseg delovanja našega društva.

V arhivu veliko arhivskega gradiva primanjkuje, ker se je lokacija društva in sestankov selila med kraji in ustanovami na Obalno-kraškem področju.

V vseh letih delovanja je društvo spreminjalo tudi svoj naziv. Na začetku je bilo to Društvo medicinskih sester Koper, leta 2002 se je preimenovalo v Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Koper. Kasneje, ko so se društvu pridružile še babice, je bil naziv društva dopolnjen v Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper.

V Portorožu je bila 15. maja 2008 na Občnem zboru društva sprejeta sprememba naziva društva v Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper. V register društev Upravne enote Koper, kjer je vpisano društvo z imenom DMSBZT Koper, se z odločbo št. 215/-143/2008-4 vpiše: Sprememba temeljnega akta in Sprememba imena: Strokovno društvo medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Koper. Danes je to Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper, kratica SDMSBZT Koper.

Vodenje SDMSBZT Koper
Pri pregledu zapisov so predsednice imenovali za različno časovno obdobje, od enega leta pa do osmih let. Iz gradiva ni razvidno, po kakšnem ključu so sprejemali odločitve. Nekateri zapisniki nimajo datiranih sestankov, zato jih ni mogoče umestiti v kronološki zapis delovanja društva. Prav tako v arhivskem gradivu manjkajo zapisniki sej društva med leti 1977 in 1987.

Leta 1956 je bila za predsednico Podružnice Koper izvoljena Krašovec Marija. Na četrtem rednem sestanku, ki se je odvijal 25. decembra 1956, v prostorih SB Koper, je bil sprejet sklep, da se bo Društvo medicinskih sester vključilo v Zvezo ženskih društev. Vključitev je imela namen vzajemnega sodelovanja, krepitve in pomoči, predvsem pa soočanja z najbolj perečimi zadevami, ki se navezujejo na žensko populacijo: zaščita matere in otroka, zdravstvena prosveta v borbi za zdravo prehrano in širši problem zaščite družine. Krašovec Marija je poudarila, da mora medicinska sestra, ki deluje na področju preventive in zaščite matere in otroka na terenu, sodelovati z ustreznimi organizacijami z namenom ozaveščanja širše javnosti s problematiko na različnih forumih. Poudarila je, ''če želimo imeti teren nasičen s patronažnimi sestrami, jim moramo zagotoviti primerne materialne pogoje, ker je delo na terenu veliko težje kot v ambulanti« (arhiv – zapisnik sestanka 15. decembra 1956). Istega leta so v društvu organizirali tečaj za higieno prehrane.

14. februarja 1958. leta je bila za predsednico podružnice Koper izbrana Flerin Herta, ki je bila predsednica društva do leta 1962. Na sestankih društva so bile obravnavane strokovne teme in navodila za delovanje medicinskih sester ter politično stanje v državi.

Iz arhivskih zapisov je zaslediti, da je bila leta 1962 imenovana za predsednico DMSS pododbora medicinskih sester Koper Klanjšček Meta (arhiv – zapisnik sestanka).
Plan dela za leto 1963/64 je vseboval: delokrog medicinskih sester na vseh področjih, ponovi se problematika patronažne službe in dejavnosti, zdravstveno varstvo starih ljudi, prevencija splava, organizacija sistema sodobne nege bolnika v bolnišnicah, nega bolnika na domu, priprava materiala za izdajo priročnika za patronažno službo, reševanje tekoče problematike (arhiv – zapisnik december 1962).

Na občnem zboru 30. marca 1963 je bila za predsednico Podružnice (pododbora) Koper izvoljena Grizold Anja, ki je bila predsednica društva od leta 1963 do 1970.
Kasneje so bile predsednice še: Mira Firm, 1970 – 1975, Iva Rotner, 1975 – 1977, Olga Černe, 1977 – 1983, Majda Ban, 1983 – 1987, Alenka Šau, 1987 – 1992, Miroslava Bažec, 1992 – 2001, Tadeja Bizjak, 2001 – 2005, Boja Pahor 2005 – 2013, Doroteja Dobrinja od 2013 dalje.

Delovanje SDMSBZT Koper
V letu 2017 je v SDMSBZT Koper včlanjenih 927 članic in članov. Od ustanovitve društva je število članov nihalo, tudi zaradi novosti pri načinu plačevanja članarine, ki je pričela veljati leta 2005, s pridobitvijo javnih pooblastil Zbornice – Zveze. Največji preskok v povečanju števila članov v našem društvu se je zgodil v letu 2007. Eden od razlogov za povečanje števila članov je, da društvo deluje strokovno in profesionalno.

Naše strokovno društvo najdete tudi na spletni strani, kjer je objavljenih veliko informacij
http://www.dmsbzt-koper.si. V načrtu pa imamo posodobitev spletne strani.

Članstvo v strokovnem društvu sestavljajo medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki, v zadnjem obdobju še bolničarji, iz precej obsežnega območja treh obalnih občin – Koper, Izola, Piran, pa še Sežane, Ilirske Bistrice ter nekaterih članov iz postojnskega območja. Člani so zaposleni na primarnem nivoju v različnih zdravstvenih domovih ter pri zdravnikih zasebnikih, bolnišnicah, domovih starejših občanov, zdraviliščih in letoviščih, na Fakulteti za vede o zdravju Izola ter na Srednji zdravstveni šoli Izola.

Poglavitna naloga strokovnega društva je pridobivanje in povezovanje članic in članov znotraj društva in navzven, spodbujanje pripadnosti in skrb za strokovno rast članov. V ta namen večkrat letno organiziramo strokovna predavanja s področja zdravstvene nege in drugih aktualnih tematik, ki so običajno zelo dobro obiskana. Zavedamo se pomena ustreznega razvoja stroke in kakovosti pri vsakodnevnem delu, s pomočjo katerih lahko najbolje delujemo v dobrobit pacienta in zagotavljamo visoko raven varnosti. Poklic, ki ga opravljamo, je v vseh pogledih zelo naporen, zato je pomembna tudi skrb za dobro počutje med člani. Društvo organizira strokovne ekskurzije in izlete po domovini, občasno tudi v tujino, prireja družabna srečanja ob različnih priložnostih, pohode in izlete v naravo. Člani smo vselej pripravljeni spregovoriti za javnost, saj je pomembno, da ljudje razumejo naše delo in spoznajo prizadevanja za višjo kakovost zdravstvene nege in večjo prepoznavnost našega poklica. Vsi, ki se za to trudimo, si želimo podporo vseh naših članic in članov, tudi s tem, da se v okviru društva vključujejo v aktivnosti, ki so jim na voljo.

Znotraj društva je do leta 1993 deloval pevski zbor pod vodstvom Kristine Babič. Na začetku delovanja pevskega zbora je bilo zanimanje za zborovsko petje veliko. Skozi čas se je število pevk zmanjševalo in tako je po nekaj letih organizirano petje v našem zboru zamrlo.

Z društvenim delovanjem želimo prispevati h krepitvi zdravja, k osebni in strokovni rasti članstva, k dvigovanju ugleda poklica ter aktivno sodelovati pri uveljavljanju sprememb, ki jih narekuje razvijajoča se profesija zdravstvene in babiške nege ter družbene potrebe. Društvo deluje na področju skrbi za zdravje v svojem najširšem pomenu, opredeljenem v sodobnih dokumentih, pomembnih za kakovost življenja posameznika. Program društva je namenjen tako krepitvi, ohranjanju zdravja kot preprečevanju bolezni, spodbujanju zdravega življenjskega sloga posameznika in skupin. S tem prispeva k izvajanju kakovostne in učinkovite zdravstvene ter babiške nege.

Izobraževanje je stalnica društvenega delovanja. Potreba po znanju je vrednota, ki jo v vsakdanjem življenju in delu vse bolj cenimo ter se z vsebinami temu primerno odzivamo. Znanje je predpogoj za razvoj stroke zdravstvene nege, nenehno strokovno izobraževanje pa ni le pravica, temveč tudi dolžnost vsake medicinske sestre. Poleg strokovnih tem, ki so ozko vezane na področje našega delovanja, prisluhnemo tudi vsebinam, ki nas sproščajo in duhovno bogatijo. Da bi zagotovili možnost udeležbe čim večjemu številu članstva, srečanja pripravljamo v pozno popoldanskem času in za naše člane brezplačno. Vsebine strokovnih srečanj izbiramo glede na zanimanje in potrebe članstva, pa tudi glede na aktualnost določene problematike. Predavatelji so medicinske sestre in sodelavci iz delovnih okolij ter različni strokovnjaki iz vse Slovenije.

V SDMSBZT Koper je 23 članic prejelo Zlati znak Zbornice – Zveze. Vsako leto od leta 2011 v SDMSBZT Koper podeljujemo Srebrni znak društva, ki ga lahko prejme vsaka članica ali član, ter skupina za uspešno večletno strokovno delo na področju zdravstvene in babiške nege, ki je doprineslo k večji prepoznavnosti zdravstvenega, izobraževalnega ali socialno-varstvenega zavoda, za kakovostno in učinkovito večletno organizacijsko delo v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, ali za aktivno delovanje v okviru SDMSBZT Koper na strokovnem, izobraževalnem, raziskovalnem, socialnem, kulturnem ali športnem področju, ali za prispevek k humanizaciji odnosov med člani društva in uporabniki, razvijanju stikov med člani ter društvi ali krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru. Svečanost s podelitvijo poteka v mesecu maju. Letno podeljujemo zahvale za uspešno delo na področju zdravstvene in babiške nege vsem kolegicam in kolegom ob zaključku njihove poklicne poti. V društvu podeljujemo naziv Častni član osebam ali delovnim organizacijam, ki so najbolj zaslužne za prepoznavnost našega društva.

Z delom, ki že uspešno poteka, želimo nadaljevati tudi v prihodnosti. Naši cilji in želje so jasno in natančno začrtani. Po pregledu več kot 60 let starega gradiva ugotavljamo, da so prizadevanja za izboljšanje položaja medicinskih sester še vedno aktualna, njihov razvoj v smeri izobraževanja, znanja in vedenja medicinskih sester pa v nenehnem napredovanju.

Literatura in viri
Anon, 2009. Delovanje društva skozi čas. In: Pahor, B & Bizjak, T. eds. Jubilejni zbornik Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper. Koper: Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, pp. 31-52.

Arhivsko gradivo SDMSBZT Koper od leta 1954 do leta 2017.

Zapisnik 1963 ter dopis 9/63 z dne 28.6.1963, kjer je ZDMSS poslan dopis: Pošiljamo vam zapisnik ustanovne skupščine društva med. sester Koper, ki se je vršil dne 8.6.1963 v prostorih zdravilišča Debeli rtič.

Dopis, 1963 a. Društva medicinskih sester Koper, z dne 3. avgust 1963 poslan na Občinski ljudski odbor Koper – oddelek za notranje zadeve

Dopis 1963: DMS Koper: dopis št 10/63 28.6.1963: Zvezi društev med. sester Slovenije

Odločba : 7 septembra 1963 (Odločba, 1963) je Okrajna občina Koper, Tajništvo za notranje zadeve, sklep št. 21-03/01-DRU-334.

 

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih