Statut

 

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS 61/06) in Statuta društva je občni zbor Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper, dne 4. april 2013 sprejel

 

STATUT STROKOVNEGA DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV KOPER

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko, nestrankarsko združenje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Obalno – kraške regije, ki delujejo na področju zdravstvene in babiške nege.

Društvo se za uresničevanje skupnih interesov povezuje z ostalimi strokovnimi združenji v Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju Zbornica – Zveza).

2. člen

 

Polno ime društva se glasi: Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper, Associazione infermiere, ostetriche e infermieri professionali di Capodsitria

Skrajšano ime društva se glasi: SDMSBZT Koper.

Za mednarodno sodelovanje se uporabljata njegova prevoda, ki se glasita: Nurses and Midwives Organisation of Koper.

3. člen

 

Sedež društva je v Kopru na naslovu: Dellavallejeva 3, 6000 Koper.

4. člen

 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

L'associazione e’persona legale del diritto privato.

5. člen

 

Društvo ima zaščitni znak, ki ga uporablja pri poslovanju v pravnem in drugem prometu. Osnova simbola je krog, v katerem je logotip društva.

Na obodu je napis ''Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper'', v sredini pečata je simbol sonca v objemu rok.

L'associazione ha il simbolo della forma rotonda con la scritta ''Associazione infermiere, ostetriche e infermieri professionali di Capodistria''. In mezzo al timbro c’e’ il simbolo, precisamente il sole nell’abracio.

6. člen

 

Delovanje društva je javno.

Svoje članstvo obvešča preko:

- članov/ic upravnega odbora društva (v nadaljevanju UO)

- preko spletne strani.

- preko javnih medijev,

- preko informativnega biltena Zbornice - Zveze.

Za javnost delovanja društva skrbijo organi društva, odgovoren pa je predsednik/ca društva, ki je hkrati pooblaščen, da daje informacije v zvezi z delom društva.

 

 

II. NAMEN IN CILJI

 

7. člen

 

Splošni namen

Splošni namen društva je poglobljeno strokovno združevanje, skladno s cilji in nameni, opredeljenimi v tem statutu.

 

Nadalje društvo:

 • aktivno sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester in babic;

 • skrbi za kulturno, stanovsko, družabno in športno delovanje svojih članov;

 • razvija stike med društvi;

 • najmanj štiri krat letno sklicuje upravni odbor društva;

 • prek svojih predstavnikov deluje v organih Zbornice – Zveze ter v drugih strokovnih institucijah za področje zdravstvene in babiške nege.

Strokovni namen društva je:

 • krepitev vloge in pomena medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru ter spodbujanje zagotavljanja kakovosti zdravstvene in babiške nege v zdravstveni obravnavi pacientov;

 • sprejema, obravnava in rešuje pobude in izkazane interese članov ter jih po potrebi posreduje Zbornici – Zvezi;

 • organizira, usklajuje in usmerja strokovna izobraževanja, izpopolnjevanja ter usposabljanja članov ter se v ta namen povezuje s strokovnimi institucijami;

 • spodbuja znanstveno raziskovalno delovanje svojih članov;

 • zbira strokovne, statistične in druge podatke, ki so pomembni za razvoj zdravstvene in babiške nege in so v interesu članstva;

 • se povezuje in sodeluje z drugimi organizacijami in združenji, ki imajo v svojih programih podobne naloge;

 • posreduje priporočila za pridobivanje strokovnih in častnih nazivov na področju zdravstvene in babiške nege;

 • sodeluje pri oblikovanju zdravstvene mreže na območju, ki ga pokriva društvo;

 • sodeluje in se povezuje preko Zbornice – Zveze v mednarodne organizacije;

 • sodeluje s stanovskim sindikatom na področju ustreznega vrednotenja dela članov in njihovega statusa;

 • sodeluje pri usmerjanju in oblikovanju zdravstvene politike v Republiki Sloveniji ter se v ta namen povezuje s strokovnimi institucijami.

III. ČLANSTVO

 

8. člen

 

Članstvo v društvu je prostovoljno. Člani so redni, pridruženi in častni.

Redni člani društva so aktivne in upokojene medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki, pripravniki, študentje, dijaki zadnjga letnika zdravstvene in babiške nege, ki podpišejo pristopno izjavo in plačajo članarino.    

 

Častni člani so osebe, ki so s svojim delom pomembno prispevali k uspešnemu delu društva. Naziv častnega člana podeljuje UO društva. Če oseba, ki se ji podeli naziv častni član, ni član društva, nima pravice glasovanja. Častni člani ne plačujejo članarine.

Državljani drugih držav lahko postanejo člani društva z enakimi pravicami in dolžnostmi, če ravnajo v skladu z načeli društva in zaprosijo za sprejem v društvo.

9. člen

 

 

Ob vstopu v društvo kandidat izpolni pristopnico, plača članarino ter prejme člansko izkaznico. Posameznik je lahko član več regijskih društev.

Pravice in dolžnosti člana

10. člen

 

Člani imajo pravice:

 • sodelovati v organih društva in Zveze – Zbornice neposredno ali preko svojih predstavnikov;

 • predlagati in sprejemati program dela društva;

 • voliti in imenovati, ter biti voljeni in imenovani v organe društva in za predstavnika Zbornice – Zveze;

 • sodelovati pri vseh oblikah aktivnosti, ki jih organizira društvo;

 • se vključevati in sodelovati pri delu strokovnih sekcij;

 • spremljati delo organov društva in predlagati dopolnitve;

 • predlagati zaslužne člane društva za priznanja in odlikovanja.

11. člen

 

Člani imajo dolžnosti:

 • spoštovati statut in druge akte in sklepe organov društva in Zbornice – Zveze;

 • s svojim delom prispevati k uresničevanju ciljev in namenov tega društva ter Zbornice– Zveze;

 • si prizadevati za dobre medsebojne odnose, spoštovanje, solidarnost in vzajemnost med člani društva;

 • plačevati članarino.

12. člen

 

Članstvo preneha:

 • na podlagi pisne izjave člana, da izstopa iz društva;

 • če član eno leto ne plača članarine in je ne plača tudi po opominu;

 • z izključitvijo člana, če ne deluje v skladu s statutom, če krši Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije ali Mednarodni kodeks etike za babice, če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu Društva;

 • v primeru smrti.

O izključitvi odloča razsodišče društva. Zoper odločitev se član lahko pritoži občnemu zboru društva.

IV. ORGANI DRUŠTVA

 

13. člen

 

Organi društva so:

 • občni zbor,

 • predsednik/ca društva,

 • podpredsednik/ca društva,

 • upravni odbor,

 • nadzorni odbor,

 • razsodišče,

 • komisija za priznanja.

Izvršilni organi društva so:

 • tajnik

 • blagajnik.

Mandat organov in članov organov traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve. Mandat organom ali članu organa preneha s potekom mandata, z razrešitvijo, izvolitvijo novih organov ali njihovih članov ter s sklepom o sprejemu odstopa.

V primeru predčasnega prenehanja mandata članov organov društva se izvedejo na občnem zboru nadomestne volitve manjkajočega člana. Mandat tako izvoljenega člana traja do konca mandata organov društva.

 

V. SPREJEMANJE ODLOČITEV

 

14. člen

 

Organ sklepa veljavno, če je prisotna večina članov, razen v zadevah, ko je to določeno drugače. Odločitev organa je sprejeta, če je zanjo glasovala večina prisotnih članov.

Pri delu se upošteva načelo javnosti, odločitve se sprejemajo z usklajevanjem.

Javno glasovanje poteka z dvigom rok. Člani se opredelijo kdo je ''ZA'' ali ''PROTI' predlogu sklepa.

 

Volitve

 

15. člen

Volitve so javne ali tajne.

Evidentiranje je javno, evidentiran je lahko le član, ki s tem pisno soglaša. Postopke evidentiranja vodi UO društva, volilne postopke vodi volilna komisija, ki jo imenuje UO društva. Izvoljen je tisti kandidat, ki je dobil večino glasov.

 

Javno glasovanje poteka z glasovnimi kartoni. Člani se opredeliji, kdo je ZA ali PROTI predlogu sklepa. Modri karton pomeni da volivec glasuje ZA. Rdeči karton pomeni da volivec glasuje PROTI:

Tajno glasovanje poteka z glasovnimi lističi. Glasuje se tako, da se na glasovnem lističu obkroži ''ZA'' in ''PROTI'' predlogu sklepa. Glasovni listič je veljaven, če je iz njega možno razbrati voljo glasovalca.

 

Razrešitev posameznega funkcionarja

 

16. člen

 

Vsak funkcionar je izvoljen kot fizična oseba. Funkcionarja razrešuje organ, ki ga je izvolil.

 

Zapisniki

 

17. člen

 

O delu na sejah organov se piše zapisnik z listo prisotnosti. Zapisnik mora vsebovati zaporedno številko seje, datum, oštevilčene sklepe in časovne opredelitve, v katerih se morajo sprejeti sklepi realizirati ter pregled in realizacijo sklepov. Zapisnik podpiše zapisnikar in vodja seje.

 

 

VI. ORGANI DRUŠTVA

 

Občni zbor

 

18. člen

 

Občni zbor društva je organ društva, na katerem člani društva volijo vodstvo in organe društva.

Redno se sestajajo enkrat letno, volilni občni zbor pa vsaka štiri leta ob poteku mandata oziroma prej po potrebi. Izredni občni zbor lahko sklepa samo o zadevi sklica.

Sejo občnega zbora sklicuje predsednik društva na lastno pobudo, po sklepu izvršnega odbora ali na zahtevo najmanj 10% članov.

Vabilo s predlaganim dnevnim redom morajo člani prejeti najmanj 8 dni pred dnevom, ki je določen za sejo občnega zbora.

Če predsednik ne skliče izrednega občnega zbora v roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi.

 

Občni zbor je sklepčen, če je ob prijavi na sejo prisotnih 10% članov.

Če občni zbor ni sklepčen, je ponovni sklic občnega zbora pol ure kasneje istega dne. Občni zbor veljavno sklepa s prisotnimi člani.

 

19. člen

 

Naloge občnega zbora so:

 • voli in razrešuje člane UO društva, predsednika in podpredsednika, tajnika, blagajnika društva, imenuje člane nadzornega odbora ter imenuje predsednika razsodišča, razpravlja o delu društva in sprejema poročilo o delu v mandatnem obdobju ter oblikuje poslanstvo, vizijo in smotre delovanj društva,

  voli in imenuje poslance Zbornice - Zveze, ki predstavljajo SDMSBZT Koper na zasedanju skupščine Zbornice - Zveze,

 • sprejema temeljni akt, njegove spremembe in dopolnitve,

 • sprejema finančni načrt in zaključni račun,

 • odloča o predlogih, vlogah in pritožbah članov,

 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,

 • sprejema sklep o spojitvi z drugimi regijskimi strokovnimi združenji ali pripojitvi drugega strokovnega združenja k društvu,

 • sklepa o prenehanju društva.

20. člen

 

Občni zbor sprejme poslovnik o svojem delu na zasedanju občnega zbora. Poslovnik podrobneje določa vodenje seje občnega zbora, razpravljanje, glasovanje in volitve.

 

Upravni odbor

 

21. člen

 

Upravni odbor je stalno delovno telo društva, ki izvaja program društva in sklepe občnega zbora društva.

UO društva sestavlja od 7 do 23 članov.

Člani UO so po funkciji predsednik/ca in podpredsednik/ca društva, tajnik in blagajnik.

Na seje UO se lahko vabijo predsedniki/ce komisij društva in predsedniki/ce strokovnih sekcij pri Zbornici – Zvezi, ki delujejo na območju sedeža društva. 

 

Člani UO so tudi predstavniki v posameznih izobraževalnih, zdravstvenih in socialno varstevnih in drugih organizacijah zaposleni člani društva, pri čemer vsaj član UO zastopa izobraževalnih, zdravstvenih, socialno varstvenih in drugih organizacijah zaposlenih 50 članov društva. Število članov predstavnikov omenjenih organizacij se določi na seji UO društva pred pričetkom razpisa volitev na podlagi števila zapsolenih na posameznih področjih oz. številu članov društva iz posamezneg delovnega področja.

 

Seje UO skliče in vodi predsednik društva ali v njegovi odsotnosti po pooblastilu podpredsednik društva. Sejo skliče na lastno pobudo, na zahtevo ene tretjine članov UO ali na zahtevo nadzornega odbora društva.

Seja je sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov UO. UO sprejema veljavne sklepe z večino glasov prisotnih članov. O stališčih in sklepih, ki so se oblikovali na sejah, mora član UO obveščati člane društva v svojem delovnem okolju in v delovnih okoljih za katera ga zadolži UO društva.

 

22. člen

UO društva opravlja naslednje funkcije:

 • sklicuje občni zbor,

 • vodi postopke evidentiranja kandidatov v organe društva,

 • pripravlja in sprejema program društva ter predlog finančnega načrta,

 • pripravlja predlog zaključnega računa,

 • vodi finančne zadeve društva v skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju društva in spremlja evidenco članstva.

Nadzorni odbor

 

23. člen

 

Nadzorni odbor spremlja in nadzira izvajanje finančno materialnega poslovanja društva in njegovih organov.

Nadzorni odbor sestavlja pet članov. Člani nadzornega odbora ne smejo biti istočasno člani UO društva.

Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika.

Nadzorni odbor odloča veljavno, če je prisotna večina članov nadzornega odbora.

 

Predsednik/ca društva

 

24. člen

 

Predsednik/ca društva je častni in predstavniški organ. Predstavlja in zastopa društvo v pravnem in fizičnem prometu s polnim pooblastilom na podlagi Pravilnika o finančnem poslovanju društva ter drugimi akti društva. Skrbi za izvajanje programa društva, izvajanje sprejetih sklepov, stališč, usmeritev, predlogov in zahtev občnega zbora in UO društva. Predstavlja delovanje društva v javnosti.

V okviru njegove funkcije je v primeru neodločenega glasovanja odločilen predsednikov glas.

Sodeluje v Zbornici – Zvezi v Odboru regijskih strokovnih društev, kjer zastopa interese regijskega pomena.

Za čas predsednikove odsotnosti ali opravilne nezmožnosti opravlja predsedniške funkcije podpredsednik/ca društva.

 

Podpredsednik/ca društva

 

25. člen

 

Podpredsednik/ca pomaga predsedniku/ci pri opravljanju njegovih nalog ter izvršuje naloge, ki mu jih naloži občni zbor, UO ali predsednik društva.

 

Podpredsednik/ca nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti ali opravilni nezmožnosti.

 

Razsodišče

 

26. člen

 

Razsodišče odloča v vseh sporih, ki nastanejo zaradi odnosov v društvu ali med posameznimi člani društva. Razsodišče sestavlja pet članov in sicer predsednik/ca razsodišča in 4 člani razsodišča, ki jih imenuje občni zbor društva. Spore rešuje v obliki tri članskega senata, ki ga sestavljajo predsednik razsodišča, vsaka stranka v sporu pa izbere 2 člana izmed imenovanih članov razsodišča.

Sejo razsodišča skliče in vodi predsednik/ca razsodišča.

Razsodišče deluje po poslovniku, ki ga sprejme občni zbor društva.

Odloča dokončno z večino glasov.

Kršitve, ki jih obravnava razsodišče so naslednje:

 • kršitve določb statuta društva,

 • kršitve Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter Mednarodnega kodeksa etike za babice,

 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,

 • neizvrševanje sklepov organov društva,

 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

Razsodišče po izvedenem postopku v skladu s poslovnikom o razsodišču izreče naslednje ukrepe:

 • pisni opomin,

 • izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ.

 

Komisija za priznanja

 

27. člen

 

Komisija za priznanja je organ društva, ki skrbi za postopek evidentiranja predlogov, priprave in podelitve priznanja. Podeljuje priznanja rednim, aktivnim in častnim članom društva za dosežene uspehe v stroki.

Komisijo za priznanja sestavlja pet članov. Komisija za priznanja odloča veljavno, če je prisotna večina članov: odloča dokončno z večino glasov.

Vrsto in število priznanj ter merila in postopke za podelitev priznanj za delo v društvu določa Pravilnik o priznanjih strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper, ki ga sprejme UO društva.

Izvršilni organi

 

Tajnik

 

28. člen

 

Tajnik društva pomaga predsedniku/ci društva pri opravljanju njegovih nalog, obvešča člane UO, člane komisij in delovnih teles s pošiljanjem vabil, zapisnikov in sklepov. Za svoje delo je odgovoren UO.

Tajnik društva opravlja administrativno-tehnična dela društva.

 

Blagajnik

 

29. člen

 

Blagajnik skrbi za finančno in materialno poslovanje društva v skladu z veljavnimi predpisi.

Blagajnik pripravlja predlog finančnega načrta in skrbi za njegovo izvajanje ter sodeluje pri sestavi zaključnega računa.

 

UO društva redno poroča o finančnem stanju društva, na občnemu zboru pa o zaključnem računu društva.

 

 

VII. FINANCIRANJE

 

30. člen

 

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino,

 • iz materialnih pravic in dejavnosti društva,

 • z darili in volili,

 • s prispevki donatorjev in podpornih članov,

 • s sredstvi državnih organov in organov lokalnih skupnosti za izvajanje programov, ki so v javnem interesu,

 • iz drugih virov.

31. člen

 

Društvo pri izvajanju svojih aktivnosti lahko sklepa pogodbe o sponzorstvu in donatorstvu. Lahko pridobiva donatorje in sponzorje. Donatorji, sponzorji so lahko fizične ali registrirane pravne osebe, ki društvu materialno, finanačno, pravno, materialno ali kako drugače pomagajo.

Pravice, dolžnosti in obveznosti med društvom in sponzorji so določene v pogodbi.

Finančno poslovanje

32. člen

Finančno poslovanje poteka v skladu s sprejetim finančnim planom društva, pravilnikom o finančnem poslovanju društva in drugimi veljavnimi akti društva. Društvo mora voditi poslovanje v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Društvo ima odprt račun pri pooblaščeni finančni organizaciji.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja med člane je nična.

Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik/ca, podpredsednik/ca in blagajnik.

V skladu z zakonom predloži društvo letno poročilo o poslovanju organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov.

 

VIII. PRIZNANJA DRUŠTVA

 

33. člen

 

Priznanja društva so:

 • Srebrni znak SDMSBZT Koper,

 • jubilejna priznanja,

 • naziv častni član SDMSBZT Koper.

Društvo podeljuje vsako leto ob 12. maju – Mednarodnem dnevu medicinskih sester do največ 5 srebrnih znakov.

Vsako leto ob zaključku leta podeljuje '' Priznanja za dolgoletno delo na področju zdravstvebne in babiške nege'' vsem članom društva, ki v tekočem letu zaključijo redno poklicno pot in odhajajo v pokoj.

Častni člani so osebe, ki so s svojim delom pomembno prispevali k uspešnemu delu društva. Naziv se podeli na občnem zboru društva.

 

 

IX. PRENEHANJE DRUŠTVA

 

34. člen

 

Društvo preneha:

 • po zakonu

 • s sklepom občnega zbora,

 • s spojitvijo z drugimi društvi,

 • s pripojitvijo k drugemu društvu,

 • s stečajem,

 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja.

Premoženjsko nasledstvo Društva

 

35. člen

 

V primeru prenehanja društva se po poravnavi vseh obveznosti vse njegovo premoženje prenese na Zbornico – Zveze. Sklep o tem sprejme občni zbor društva.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

36. člen

 

Vsi ostali akti društva morajo biti usklajeni s statutom najkasneje 12 mesecev po uveljavitvi tega statuta.

 

37. člen

 

Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo na enak način kot to velja za njegov sprejem.

 

38. člen

 

Statut začne veljati po sprejemu na občnem zboru. Z dnem sprejetja tega statuta preneha veljati statut Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Koper z dne 18.3.2011.

 

V Kopru, 04. april 2013

 

Boja Pahor

Predsednica Strokovnega društva

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih